Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Prevádzkovateľom je Metropolitný inštitút Bratislavy, zriadený ako príspevková organizácia Hlavným mestom SR Bratislava podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn. n. p., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 52 324 940. Metropolitný inštitút Bratislavy (ďalej „prevádzkovateľ“) si vás v tomto dokumente dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva. Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@mib.sk. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

I. Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú plnenia

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ pri napĺňaní svojej funkcie musí zabezpečovať funkčnosť a bežnú prevádzku svojho úradu. S týmto účelom vstupuje do rôznych právnych vzťahov. Na to, aby mohol vstupovať do týchto právnych vzťahov a efektívne vykonávať práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, nevyhnutne potrebuje, aby mu druhá strana poskytla niektoré údaje o svojej osobe za účelom jej riadnej identifikácie, komunikácie s ňou a na realizovanie úkonov s touto osobou. O fyzických osobách – nepodnikateľoch, s ktorými spolupracuje pri zabezpečovaní svojej prevádzky iným ako pracovnoprávnym spôsobom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu. O fyzických osobách – podnikateľoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obchodné meno, akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, názov a číslo registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu. V prípade právnických osôb prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak by dotknuté osoby prevádzkovateľovi tieto údaje neposkytli, prevádzkovateľ by s nimi nemohol uzatvárať zmluvy resp. nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu. Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z 27.4.2016 (ďalej „GDPR”). Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely, aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

II. Spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje pri napĺňaní svojho poslania

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ pri napĺňaní svojho poslania vstupuje do rôznych právnych vzťahov s právnickými a fyzickými osobami, s ktorými ho spája riešenie konkrétnej veci, resp. potreba zadovážiť konkrétnu informáciu, ktorú potrebuje na riadny výkon svojej funkcie. Na to, aby mohol vstupovať do týchto právnych vzťahov a efektívne vykonávať práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú, v niektorých prípadoch nevyhnutne potrebuje, aby mu druhá strana poskytla niektoré údaje o svojej osobe za účelom jej riadnej identifikácie, komunikácie s ňou a na realizovanie úkonov s touto osobou. Na tento účel sa napríklad spracúvajú osobné údaje o štatutárnych orgánoch právnickej osoby, s ktorou prevádzkovateľ nadviaže spoluprácu s cieľom podieľať sa na jej developerských alebo iných aktivitách. Taktiež, na tento účel sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, vek, adresa pobytu, o fyzickej osobe, s ktorou prevádzkovateľ komunikuje v rámci participatívnej tvorby rôznych koncepcií a stratégií. O fyzických osobách – nepodnikateľoch môže prevádzkovateľ podľa potreby a okolností príslušného druhu vzťahu spracúvať osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa. O fyzických osobách – podnikateľoch môže prevádzkovateľ podľa potreby a okolností príslušného druhu vzťahu spracúvať osobné údaje v rozsahu obchodné meno, akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade právnických osôb prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak by dotknuté osoby prevádzkovateľovi tieto údaje (ktorých rozsah musí zodpovedať prípadu, pre ktorý sa poskytujú) neposkytli, prevádzkovateľ by s nimi nemohol nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu, a/alebo ich identifikovať na účely svojej evidencie, a/alebo s nimi viesť komunikáciu. Prevádzkovateľ takto spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely, aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

III. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, údaje o manželovi (manželke) a o maloletých deťoch (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateľovi verejného zdravotného poistenia o osobách, s ktorými ako zamestnávateľ vstupuje do pracovnoprávnych vzťahov. Uvedené údaje prevádzkovateľ spracúva, lebo je to nevyhnutné na vznik pracovnoprávnych vzťahov s dotknutými osobami a na plnenie svojich zákonných povinností ako zamestnávateľ voči dotknutým osobám, orgánom verejnej správy a iným subjektom. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože dôvodom spracúvania je povinnosť prevádzkovateľa plniť si záväzky podľa osobitných predpisov. Keby prevádzkovateľ týmito údajmi nemohol disponovať, nemohol by vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a plniť si ako zamestnávateľ svoje zákonné povinnosti. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.

IV. Zverejnenie údajov o zamestnancoch na internetovej stránke prevádzkovateľa

IV/A. Zverejnenie podobizne zamestnanca na internetovej stránke prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobný údaj – podobizeň (fotografiu) osoby, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, ktorá sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Podobizeň (fotografiu) uvedenej osoby môže prevádzkovateľ umiestniť na svoju internetovú stránku za účelom zjednodušenia komunikácie s tretími osobami resp. s verejnosťou. Tento údaj prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, prevádzkovateľ ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Neudelenie súhlasu nemá na uzavretie alebo trvanie pracovného alebo iného pomeru osoby s prevádzkovateľom nijaký vplyv. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje až dokedy dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním neodvolá, najdlhšie však do skončenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorý svojou náplňou uvedené spracúvanie opodstatňuje.

IV/B. Zverejnenie kontaktných údajov zamestnanca na internetovej stránke prevádzkovateľa

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, služobné telefónne číslo a služobná e-mailová adresa osoby, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, ktorá sa podieľa na zabezpečovaní činností prevádzkovateľa a/alebo komunikuje vôľu prevádzkovateľa voči tretím osobám v zmysle príslušných ustanovení organizačného a/alebo obdobného poriadku prevádzkovateľa. Uvedené údaje môže prevádzkovateľ umiestniť na svoju internetovú stránku za účelom zjednodušenia komunikácie s tretími osobami resp. s verejnosťou. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, pričom nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy ani základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zverejniť priame kontakty všetkých členov svojho kolektívu, aby sa s nimi mohli tretie osoby skontaktovať a efektívne komunikovať. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je nevyhnutné na účely svojich oprávnených záujmov, najdlhšie však do skončenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorý svojou náplňou uvedené spracúvanie opodstatňuje.

V. Spracúvanie osobných údajov na informačné účely

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobný údaj – podobizeň dotknutej osoby, ktorá sa môže vyskytnúť na fotografii, ktorú ako fotodokumentáciu alebo ilustračnú fotografiu, prevádzkovateľ vyhotovil alebo obstaral pri vytváraní informácií, ktoré o svojej činnosti ponúka verejnosti na svojej internetovej stránke. Každá dotknutá osoba môže pri samotnom fotografovaní oznámiť pracovníkovi prevádzkovateľa, že nesúhlasí s vytvorením a/alebo použitím svojej podobizne; prevádzkovateľ je v tom prípade povinný žiadosti vyhovieť a už zhotovenú podobizeň zmazať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie vytvorí a použije s úctou ku všetkým osobám, ktoré sú na nich zobrazené, pričom za žiadnych okolností nepoužije a nezverejní nijakú fotografiu, ktorá by mohla uviesť vyobrazené osoby do nepríjemnej alebo kompromitujúcej situácie, alebo by mohla poškodiť dobré meno, ľudskú dôstojnosť, alebo vážnosť týchto osôb alebo im inak spôsobiť nepohodlie. Prevádzkovateľ apeluje na ľudí, ktorí sa nájdu na fotografii vytvorenej prevádzkovateľom, aby v prípade, ak sa cítia takýmto postupom prevádzkovateľa poškodení, kontaktovali prevádzkovateľa, aby mohol urobiť nápravu. Aj bez uvedenia dôvodu dotknutou osobou je prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby povinný prestať z používaním fotografie, na ktorej je dotknutá osoba vyobrazená. Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby na uvedený účel. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, prevádzkovateľ ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s prevádzkovateľom neudelenie súhlasu nebude mať vplyv. Vekové obmedzenie dotknutých osôb Prevádzkovateľ môže takto spracúvať osobné údaje aj osôb mladších ako osemnásť rokov. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá, alebo dokým neodpadne účel, na ktorý osobné údaje spracúva. Možný príjemca osobných údajov Fotografie, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré prevádzkovateľ vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, prevádzkovateľ môže odovzdať ďalej spoločnostiam, ktoré prevádzkujú sociálne siete a ktoré majú sídlo mimo EÚ; v prípade, ak má taká spoločnosť sídlo mimo EÚ, ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená spôsobom uvedeným v časti „Spoločné podmienky“. Ďalší možný príjemca osobných údajov Fotografie, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré prevádzkovateľ vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, prevádzkovateľ môže odovzdávať ďalej: a) spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, na ktorých prevádzkovateľ uverejňuje fotografie osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku; b) spoločnosti Google LLC, ktorá prevádzkuje portál You Tube, na ktorej prevádzkovateľ uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Spojených štátoch amerických.

VI. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely – newsletter

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva rodné meno, priezvisko a e-mailovú adresu dotknutých osôb, aby týmto osobám zasielal na uvedenú e-mailovú adresu správy o svojich aktivitách (newsletter). Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva na základe informovaného súhlasu dotknutých osôb. Dotknuté osoby môžu takýto súhlas udeliť vyplnením svojich údajov do formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa a zaškrtnutím príslušného checkboxu (priečinka) vo formulári (OPT IN). Nikto nie je povinný prevádzkovateľovi takýto súhlas udeliť. Ak osoba prevádzkovateľovi tento súhlas neudelí, prevádzkovateľ jej nebude správy zasielať. Udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaškrtnutím príslušného odkazu v každom e-maily, ktorý jej prevádzkovateľ na základe udeleného súhlasu zaslal, alebo zaslaním písomnej informácie o odvolaní súhlasu e-mailovou správou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá. Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Rocket Science Group, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby aplikácie Mail Chimp, prostredníctvom ktorej dotknuté osoby zadávajú údaje, ktoré majú v úmysle odovzdať prevádzkovateľovi, vyjadrujú súhlas so spracúvaním týchto údajov na marketingové účely, a ktorá zabezpečuje následné rozosielanie správ dotknutým osobám o aktivitách prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ má sídlo v Spojených štátoch amerických.

VII. Spracúvanie osobných údajov v rámci súťaží návrhov

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti usporadúva súťaže návrhov v oblasti architektúry, krajinnej architektúry a urbanizmu. V rámci tejto činnosti je prevádzkovateľ nútený narábať s osobnými údajmi osôb, s ktorými vstupuje do rôznych kategórií vzťahov. V tejto časti uvádzame zásady spracúvania osobných údajov pre dotknuté osoby z každej z týchto kategórií dotknutých osôb.

VII/A. Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Ak je účastníkom fyzická osoba – nepodnikateľ, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, kontaktná e-mailová adresa, IBAN bankového účtu. Ak je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obchodné meno, akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, názov a číslo registra, v ktorom je účastník zapísaný, kontaktná e-mailová adresa, IBAN bankového účtu. Ak je účastníkom právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby sa účastník mohol zapojiť do súťaže. Podanie súťažného návrhu účastníkom zakladá medzi ním a prevádzkovateľom ako vyhlasovateľom súťaže právny vzťah, z ktorého vznikajú obidvom stranám práva a povinnosti. Uvedené práva a povinnosti sú upravené v osobitných predpisoch. Na to, aby mohli strany uvedené práva a povinnosti efektívne vykonávať, je nevyhnutné, aby si poskytli údaje, ktoré právne predpisy SR vyžadujú na účely efektívnej identifikácie subjektu pre preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži, pre komunikáciu v rámci súťaže, pre zaplatenie zrážkovej dane, pre vyplatenie ceny alebo odmeny, pre pozvanie účastníka na rokovania o zadaní zákazky resp. iné. Keby účastník prevádzkovateľovi údaje neposkytol, prevádzkovateľ by nebol schopný viesť s účastníkom súťaž, najmä byť s ním v právnom vzťahu, komunikovať s ním o súťaži, vyplatiť mu cenu alebo odmenu, zverejniť jeho identifikáciu spolu so súťažným návrhom v súlade so súťažnými podmienkami. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účel, aby trval právny vzťah medzi ním a účastníkom. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a účastníkom trvá od podania súťažného návrhu do skončenia doby zverejnenia súťažného návrhu účastníka v súlade so súťažnými podmienkami.

VII/B. Spracúvanie osobných údajov autorov diela predstavujúceho súťažný návrh

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje o autorovi diela, ktoré predstavuje súťažný návrh alebo ktoré je v súťažnom návrhu obsiahnuté, v prípade, ak účastník prevádzkovateľovi v čestnom vyhlásení oznámi požiadavku autora, aby bola jeho identita zverejnená. O autorovi diela v tom prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno a priezvisko. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby mohol zverejniť identitu autora diela spolu s dielom po skončení súťaže v rozsahu a spôsobom podľa súťažných podmienok. Na uvedený účel je spracúvanie osobných údajov autora nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým mu to ukladá príslušný právny predpis, teda po celú dobu zverejnenia identity autora diela v súlade so súťažnými podmienkami.

VII/C. Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré zabezpečujú súťaž

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o osobách, ktoré sú na jeho strane činné v súvislosti so zabezpečením priebehu súťaže, ktorými sú najmä porotcovia, experti poroty, sekretár súťaže, overovateľ súťažných návrhov, osoba vyhlasovateľa zodpovedná za verejné obstarávanie. S týmito osobami vstúpil prevádzkovateľ do ich funkcii zodpovedajúceho právneho vzťahu podľa osobitných predpisov v rozsahu a spôsobom podľa súťažných podmienok. Vznik právneho vzťahu a zotrvanie v ňom, najmä plnenie si vzájomných práv a povinností, vyžadujú, aby si zmluvné strany poskytli údaje, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu strany na účely uzavretia zmluvy, splnenie daňových povinností a pod. O porotcovi a expertovi poroty prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, dátum narodenia alebo IČO, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, DIČ, IČ DPH, názov a číslo registra, v ktorom je porotca zapísaný, e-mailová adresa, telefónne číslo, IBAN bankového účtu. Prevádzkovateľ spracúva údaje o porotcovi a o expertovi poroty na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba. O sekretárovi súťaže, overovateľovi súťažných návrhov, osobe vyhlasovateľa zodpovednej za verejné obstarávanie prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu akademický a vedecký titul, rodné meno a priezvisko. Prevádzkovateľ spracúva údaje o sekretárovi súťaže, overovateľovi súťažných návrhov a o osobe vyhlasovateľa zodpovednej za verejné obstarávanie na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Doba spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je nevyhnutné na trvanie zmluvného vzťahu medzi ním a dotknutou osobou a/alebo kým mu to ukladá príslušný právny predpis.

VIII. Používanie cookies internetovou stránkou prevádzkovateľa

Všeobecná časť Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje pomocou súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do počítača, mobilu alebo iného zariadenia, na ktorom si ju jej návštevníci prehliadajú. Niektoré z cookies, ktoré môžu byť na stránke používané, umožňujú tretej osobe rozpoznať užívateľa stránky. Prostredníctvom cookies môže stránka zaznamenať taktiež nastavenia používaného internetového prehliadača, jazyku, ktorý je uprednostňovaný a pod. Budúca návšteva stránky tak môže byť vďaka cookies rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú prevádzkovateľovi skvalitňovať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich preferenciám jej návštevníkov. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť a dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu, ak sa realizuje. Nie všetky cookies, ktoré stránka používa, umožňujú spracúvanie osobných údajov. Cookies, ktoré spracúvanie osobných údajov neumožňujú, ukladá stránka do zariadenia jej návštevníkov bez toho, aby na to vyžadovala ich súhlas. (Samozrejme, i používanie týchto cookies môže byť návštevníkom vypnuté v nastaveniach internetového prehliadača a aj tieto cookies môžu byť návštevníkom zmazané v nastaveniach internetového prehliadača, ako platí pri každom cookie bez ohľadu na to, či nejaké osobné údaje spracúva, alebo nie.) Keďže každý z druhov cookies, ktoré spracúvajú osobné údaje návštevníkov stránky, predstavuje samostatný účel spracúvania samostatného druhu osobných údajov, návštevník stránky vyjadrí súhlas s každým účelom spracúvania zvlášť, zaškrtnutím checkboxu daného účelu spracúvania (OPT IN princíp) v paneli na správu cookies. Tento súhlas môže návštevník kedykoľvek pre ktorýkoľvek jednotlivý účel spracúvania odvolať tak, že vo svojom zariadení (v prehliadači, ktorý používa na prezeranie stránky) príslušné cookies zmaže. Žiaľ, technicky nie je možné, aby návštevník iba odvolal súhlas (obdobným spôsobom, ako ho udelil t. j. odškrtnutím príslušného checkboxu – OPT OUT princíp) čo by malo za následok, že stránka by prestala cookies, ktoré už v zariadení návštevníka sú, využívať. Prevádzkovateľ stránky nedokáže cookie zo zariadenia návštevníka odstrániť; uvedené môže vykonať jedine samotný návštevník vykonaním príslušných operácií v nastaveniach svojho prehliadača. Niektoré cookies môžu spôsobovať prenos osobných údajov tretím osobám, ktorými sú sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov a iné osoby. Cookies ALWAYS ON Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka stránky (ALWAYS ON) sú tieto:
Cookie Doména Účel Funkcia Trvanie
_GRECAPTCHA google.com analýza Cookie slúži na poskytovania analýzy rizík. Treťou stranou, ktorá tieto cookies použiva, je spol. Google LLC, so sídlom v USA. Informácie o zásadách ochrany súkromia spol. Google LLC nájdete na jej stránke. 6 mesiacov
_gat_gtag_UA_174043432_1 mib.sk funkčnosť stránky Cookie je súčasťou Google Analytics a slúži na obmedzenie žiadostí (throttle request rate). 1 minúta
Bez týchto cookies by stránka fungovala problematickejšie. Tieto cookies neidentifikujú návštevníka, ale návštevu stránky ako takú. Identifikátory sa nikde neskladujú, nepriraďujú sa ku kontu a majú krátku životnosť. Cookies OPT IN Cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa vyžaduje súhlas návštevníka stránky (OPT IN princíp) sú tieto:
Cookie Doména Účel Funkcia Trvanie
YSC,VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com analýza,marketing Cookies ktoré používa platforma You Tube. Po kliknutí na video od You Tube, ktoré je vložené na stránke, sa tieto cookies uložia do prehliadača návštevníka. Slúžia na sledovanie preferencií návštevníka, resp. na zistenie, aké videá si návštevník prezerá. Treťou stranou, ktorá tieto cookies použiva, je spol. Google LLC, so sídlom v USA. Informácie o zásadách ochrany súkromia spol. Google LLC nájdete na jej stránke. najviac 6 mesiacov
_ga, _gid mib.sk analýza Cookies sú súčasťou služby Google Analytics. Rozpoznávajú jednotlivých návštevníkov stránky tak, že im prideľujú náhodne vygenerované identifikačné čísla. Na základe tohto čísla zhromažďujú údaje o tom, aké stránky osoba navštevuje. najviac 2 roky
_fbp mib.sk marketing Cookie, ktorý používa spoločnosť Meta na účely efektívneho cielenia reklamy na návštevníka stránky. 3 mesiace
Pomocou týchto cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je podmienené súhlasom dotknutej osoby. V prípade, ak dotknutá osoba udelí súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov, tretia osoba spracuje a použije osobné údaje dotknutej osoby na analytické a marketingové účely. Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plnia analytické, marketingové a iné účely pre tretie strany. V prípade, ak nedáte súhlas s používaním týchto cookies, stránka by mala fungovať štandardne. V prípade, ak nedáte súhlas s používaním cookies domény youtube.com, môže sa stať, že sa videá tejto domény, ktoré sú na stránke vložené, nebudú prehrávať. Svoj súhlas s používaním týchto cookies môžete odvolať ich zmazaním vo vašom prehliadači. Spoločné podmienky Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ smie umožniť prenos osobných údajov, ktoré spracúva, iba do tretej krajiny,
    • o ktorej Komisia EÚ rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, alebo
    • ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorému sa údaje prenášajú, poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.
Možný príjemca osobných údajov Osobné údaje môže prevádzkovateľ odovzdať orgánom verejnej správy SR, v prípade ak mu to ukladá osobitný predpis. Vekové obmedzenie dotknutých osôb Ak nie je vyššie v texte týchto zásad uvedené inak, prevádzkovateľ spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili osemnásť rokov veku. Osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú prevádzkovateľovi posielať nijaké údaje a prevádzkovateľ nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa prevádzkovateľ dozvie, že sa do jeho sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako osemnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže. Ďalší sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré mu poskytujú právne, účtovné a obdobné služby. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov V prípadoch, kedy sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Súhlas možno tiež odvolať odoslaním písomnej žiadosti na e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie. Čiastočnú výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na informačné účely. Prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po tom, ako dotknutá osoba odvolá súhlas. Avšak prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť, aby po odvolaní súhlasu nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov sociálnymi sieťami a inými používateľmi sociálnych sietí, na ktoré fotografie a videá umiestnil. Právo na opravu Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Právo na výmaz Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie, c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo SR, f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na obmedzenie spracúvania Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Právo na prenosnosť údajov Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve, b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo namietať Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Automatizované spracúvanie a profilovanie Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov. Právo na prístup k údajom Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania, b) kategórie dotknutých osobných údajov, c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na prevádzkovateľa podať sťažnosť na: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.