Výber škôl, ktoré sme zapojili v roku 2023, sa tvoril na základe komplexného dopravného mapovania (sledovanie rannej špičky a bežnej dennej prevádzky pri všetkých vstupoch do základných škôl, pozn.) a socio-priestorovej analýzy (mapovanie povrchov, priechodov, schodísk, rámp, ihrísk, športovísk, parkovacích plôch, šírky chodníkov v okolí škôl, pozn.) 25 základných škôl na území Bratislavy.  

Následne sme finálnu desiatku škôl vybrali váhovaním ďalších kritérií, akými sú napríklad implementácia parkovacej politiky v zóne v roku 2023, hustota obyvateľov v rádiuse 500 metrov od školy, súčasný stav verejného priestoru v okolí školy, počet ukrajinských detí na škole, percentuálne zastúpenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iné. Taktiež sme sa snažili o distribúciu zdrojov do čo najširšieho územia.

Čo je to participácia?

Participácia, teda zapájanie verejnosti, je jedným z kľúčových momentov celého projektu Mesto pre deti. Projekt aktuálne pôsobí na základných školách a v ich okolí ako v prirodzených centrách komunít jednotlivých mestských štvrtí.

Zapájanie verejnosti je realizované vo forme viacerých aktivít. Medzi zapojených aktérov a aktérky okrem rodičov detí navštevujúcich základné školy, rezidentky či rezidentov v okolí, zamestnankyne a zamestnancov škôl patria aj samotné deti. Na základe takto široko nastavenej participácie vieme lepšie reflektovať potreby všetkých aktérok a aktérov v okolí a robiť tak lepšie a kvalifikovanejšie rozhodnutia.

Participácia smerom k deťom má aj silný vzdelávací charakter vo forme aktivít zameraných na zlepšovanie a kvalitu verejných priestranstiev, ako aj smerom k dopravnej výchove, ktorá v mnohých prípadoch na školách absentuje. Neopomíname ani scitlivovanie detí smerom k potrebám iných používateliek a používateľov ulice a verejného priestoru.

Zoznam škôl v projekte:

Základnú školu na Biskupickej ulici v Podunajských Biskupiciach navštevuje 191 detí. Nachádza sa pri zdvojenej ulici, v strede ktorej je široký pás zelene so stromami. V okolí školy a ani pred jej vchodom sa nenachádza priechod pre chodcov.

Väčšina detí dochádza do školy peši, a aj keď je dopravná situácia v okolí školy počas rána znesiteľná, mnohí žiaci a mnohé žiačky počas svojej cesty do školy prechádzajú širokými a frekventovanými ulicami. Pri spolupráci s touto základnou školou riešime aj kvalitu verejného priestranstva na školskom dvore.

Socio-priestorová analýza

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti)
 • mapovanie dopravnej situácie

Participatívny proces

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus)
 • festival Ulica na hranie

Čo nás ešte čaká:

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu
 • evaluácia procesu

Základnú školu na Budatínskej ulici v Petržalke navštevuje 691 detí. Nachádza sa vo vnútrobloku obytných domov a vedú k nej dve slepé ulice, ktoré sú ráno intenzívne využívané na dopravu detí do školy. Dopravná situácia je pre veľký počet áut ráno veľmi náročná, vzniká tu veľa nebezpečných situácií. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • focusová skupina s rodičmi
 • fokusová skupina so žiakmi a žiačkami 

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Černyševského ulici v Petržalke navštevuje 408 detí. Vedľa školy vedie jedna jednosmerná ulica, ktorá sa každé ráno plní autami a tak je dopravná situácia okolo školy veľmi náročná. Niektorí vodiči/čky vchádzajú na spevnenú plochu školského dvora a ohrozujú tým peší pohyb detí. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • Peší autobus

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Drieňovej ulici vRužinove navštevuje 767 detí. Nachádza v blízkosti rekreačnej zóny jazera Štrkovec pri vyťaženej dopravnej spojnici. V jej okolí sú prevažne ulice, ktoré slúžia na parkovanie rezidentom počas celého dňa a chodníky sú zdieľané spolu s autami prípadne úplne chýbajú. Dopravná situácia pred a za školou je každé ráno pre veľký počet áut náročná.  

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • festival Ulica na hranie

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Malokarpatskom námestí v Lamači navštevuje 588 detí. Nachádza sa pri rušnej štvorprúdovej ceste, dopravnej tepne mestskej časti, cez, ktorú vedie priechod bez svetelnej signalizácie. Chodci často prechádzajú cez cestu mimo priechod, keďže je umiestnený vyššie ako sa nachádza os medzi zastávkou MHD a školou. V rannej špičke nastávajú kolízne situácie pri vykladaní detí pri škole, keďže chýbajú miesta na krátkodobé parkovanie. Priestor cesty pred školou lemujú zaparkované autá a krátkodobé vykladanie detí prebieha na vozovke. V okolí sa nachádzajú najmä ulice s bytovou zástavbou, ktoré vytvárajú príjemné vnútrobloky s ihriskami 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • festival Ulica na hranie

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Mudroňovej ulici v Starom Meste navštevuje 548 detí. Nachádza sa na vyťaženej ulici prechádzajúcej cez hradný kopec a susedí s rezidenčnou zónou vilovej štvrti. Dopravná situácia pred školou je každé ráno pre veľký počet áut náročná.  

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • online stretnutia s verejnosťou k dopravným zmenám 
 • susedské stretnutie

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Nevädzovej ulici v Ružinove navštevuje 739 detí. K hlavnému vstupu vedie slepá ulica, na ktorej je parkovanie pre autá. Napriek tomu, že pomerne nízky počet rodičov priváža svoje deti do školy autom, vzniká na parkovisku veľa nebezpečných situácií.  

Na Nevädzovej ulici bola vytvorená prvá školská ulica v Bratislave, ktorú testujeme do konca júna 2023. Dopravný režim sme upravili tak, aby medzi 7:30 a 8:00 nebol povolený vjazd vozidiel do slepej ulice pred školou a mohli sa po nej bezpečne pohybovať deti na bicykli, kolobežkách či pešo. Neďaleko vznikla tzv. drop off zóna, kde môže vodič/ka krátkodobo zastaviť a vyložiť dieťa. Na križovatke vznikol nový kruhový objazd, cez ktorý sa plynulo otočí. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • susedské stretnutie
 • festival Ulica na hranie

Režim školskej ulice 

 • testovacia fáza školskej ulice  
 • informatívne stretnutie rodičov budúcich prvákov 
 • dronové video, ktoré zachytáva situáciu režimu školskej ulice 
 • dotazníkový prieskum evaluácie režimu školskej ulice
 • dopravné mapovanie po zavedení režimu školskej ulice
 • dopravné mapovanie, jeseň 2023 (ranné, poobedné)

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Riazanskej ulici v Novom meste navštevuje 319 detí. Nachádza sa na veľmi širokej ulici, ktorú lemujú zaparkované autá celodenne po oboch stranách. V okolí sú najmä bytové domy a ulice s rodinnou zástavbou. Dopravná situácia pred školou je každé ráno pre veľký počet áut náročná. V okolí sa nachádzajú veľké križovatky, ktoré sú pre chodcov neprehľadné. Priechody v okolí školy sú veľmi dlhé anajmä deti majú problém cez ne bezpečne prejsť. Široká ulica navyše motivuje vodičov/vodičky jazdiť rýchlo. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • susedské stretnutie

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základnú školu na Vazovovej ulici v Starom Meste navštevuje 624 detí. Nachádza v centre mesta na vyťaženej ulici, ktorú tvorí viacpruhová jednosmerka s parkovaním. Situácia pred školou je dopravne veľmi neprehľadná pre chodcov ako aj pre vodičov/čky. Priechod pri zastávke Blumentál je veľmi frekventovaný, bez svetelnej signalizácie. V rannej špičke dochádza k rôznym rizikovým situáciám, kedy deti (a ich rodičia) prebehujú cez priechod pomedzi električky, autobusy a autá. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • susedské online stretnutie k dopravnému režimu 

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Ďalšie užitočné informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky Vazovova.

Základnú školu na ulici Za kasárňou v Novom meste navštevuje 814 detí. Nachádza sa na veľmi širokej ulici, ktorú lemujú zaparkované autá celodenne. V rannej špičke sa vytvára na ulici zápcha a dochádza kneprehľadným situáciám akolíziám áut a peších. Autá zastavujú na krajnici ale aj v strede komunikácie, rôzne sa otáčajú do opačného smeru. V okolí sa nachádzajú najmä ulice s rodinnou zástavbou. 

Socio-priestorová analýza 

 • mapovanie riešeného územia (vymedzenie riešeného územia, fotografický prieskum, dronové video, analýza vybavenosti verejného priestoru, analýza bariérovosti) 
 • mapovanie dopravnej situácie  

 Participatívny proces 

 • dotazníkový prieskum pre rodičov detí
 • dotazníkový prieskum medzi zamestnancami/zamestnankyňami školy
 • vnímavé vychádzky so žiakmi/žiačkami
 • práca so žiakmi/žiačkami nad mapou – zisťovanie problematických a príjemných miest v okolí školy
 • práca so žiakmi/žiačkami o ich ceste do školy
 • plánovanie ulice na hranie s deťmi
 • workshopy s deťmi ku zmenám v okolí ich školy (taktický urbanizmus) 
 • festival Ulica na hranie
 • susedské stretnutie
 • Peší autobus

Ešte nás čaká: 

 • okrúhly stôl s odbornou verejnosťou
 • školský plán mobility – podklad pre dopravnú štúdiu 
 • evaluácia procesu 

Základná škola na Tbiliskej ulici v Rači je jedna z najväčších základných škôl v Bratislave, navštevuje ju 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná.  

V rámci aktivít na škole sme realizovali komplexný participatívny proces, do ktorého sa zapojili tri štvrtiny rodičov a deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka. Taktiež sme detailne zmapovali dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta 2022 uskutočnili focusové skupiny s rodičmi školákov.  Na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho sme vybudovali priebežný chodník. Toto opatrenie prispieva k lepšej prehľadnosti v križovatke a chodcom poskytuje viac komfortu v pohybe. Žiači a žiačky sa môžu v novom školskom roku tešiť na maľbu na zemi pred školou inšpirovanú aj ich kresbami.  

O výstupoch z celého procesu sa dočítate v Záverečnej správe a v Pláne Tbiliská pre deti.

Prihlás sa na odber noviniek

  This site is registered on wpml.org as a development site.